Joshua Bilton

Joshua Bilton

67 laments, 2020 // Objects for meditation to be held in the palm of the hand, clay casts and found stones wrapped in thread, 2020

I would like to use this publication space as the beginning of an exchange where I share three fragments of text and a sound meditation that discuss states of transformation. I want to invite people to respond with written fragments, personal stories, mythologies, dreams of animal forms and encounters with birds. Within this exchange there is a preoccupation with lament, what we are lamenting for and how this can be carried through gesture and impression. 

Mythologically, bird forms have absorbed the weight of our loss, crisis and grief in their nature as both creatures of the earth and the sky. In poetry and literature they are often seen as spiritual animals directly connected to the threshold state between living, dying, beginning and ending. 

Throughout history hybrid creatures have been used to convey complex states of time. The most well known of these is Ovid’s metamorphoses where humans, nymphs and other beings in moments of crisis give over all or part of their form to trees, vegetables, animals, invertebrates and minerals. Through this transformation into another state there is the opportunity to meditate on something that is being processed deep within the body.

Jag skulle vilja använda mitt utrymme i publikationen som en början på ett utbyte där jag delar med mig av tre textfragment och en sund meditation som diskuterar förvandlingars status. Jag vill uppmana människor att svara med skriftliga fragment, personliga berättelser, mytologier, drömmar om djurlika former och möten med fåglar. Inom detta utbyte finns en upptagenhet med beklagan, vad vi beklagar och hur vi gör det med rätt hållning och attityd.

Mytologiskt har fågelformer minskat vikten av vår förlust, kris och sorg genom dess natur av både jordens och himmelens varelser. I poesi och litteratur ses de ofta som andliga varelser kopplade till tröskelstillståndet mellan levande, döende, början och slut.

Genom historien har hybridvarelser använts för att förmedla komplexa tidsbegrepp. De mest kända av dessa är Ovidius’ Metamorfoser där människor, nymfer och andra varelser i krisstunder överlämnar hela eller delar av sin form till träd, grönsaker, djur, ryggradslösa djur och mineraler. Genom denna omvandling till ett annat tillstånd finns det möjlighet att meditera över något som bearbetas djupt inne i kroppen.